English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧

شهروندان محترم میتوانند شکایات ، انتقادات و پیشنهادات خود را از طرق زیر برای ما ارسال کنند:

 

ارتبــــاط تـلــــفنی:

  32222713

32220044

32228080

31937118

 

دورنـــــگار:

32222713

 

شمـاره پیامــــکی:

50002222820049

 

یا تکـــمیل :  فرم شکایت

 

ویا بصورت حضــوری به نشانی زیر مراجعه نمایند:

ارومیه-انتهای خیابان رسالت-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

 

ساعات اداری :   از ساعت 8 الی 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته